Zone and Sectors in Islamabad

List Of Zones And Sectors In Islamabad
Zone 1:
I-8, I-9, I-10 , I-11 , I-12 , H-8 , H-9 , H-10 , H-11 , H-12 , H-13, H-14 , G-6 , G-7 , G-8 , G-9 , G-10 , G-11 , G-12 , G-13 , G-14 , F-6 , F-7 , F-8 , F-9 , F-10 , F-11 , F-12 , F-13 , F-14 , F-15 , E-7 , E-8 , E-11 , E-12 , E-13 , E-14 , E-15 , D-11 , D-12 , D-13 , D-14 , D-15 , D-16

ZONE 2:
Dhoke Sadumar , D-17 , E-16 , E-17 , F-15 , F-16 , F-17 , G-15 , G-16 , G-17 , H-15 , H-16 , H-17 , I-14 , I-15 , I-16 , I-17

ZONE 3:
Dhor Junit , Pakistan Railway , Kalanjar Gandhian , Shah Faisal Masjid, Sunjari, Sandhuri, Chak Jabbi, Dhalar, Gokina, Gokida , Daman A Koh ,Chak Nara , Sara , Budho , Shahdara , Mangial , Subben , Mandla , Kotbathial , Baroh , Chatter , Malachh , Kot Hathal , Barakao, Malpur , Muree Roa , Islamabad Sports Complex

ZONE 4:
Kuri, Muhrian , Ghorbaz , Naugazi , Jogiot , Homo , Tamma , Farash , Saknal , Thana Pan, Ali Pur , Pangran , Jhang Saiyidan , Tarlai Kalan , Khader Pur , Gurha Sardar , Dhok Bhangrial , Ziarat , Tarlai Khurd , Bura Bongial , Panwal , DHOK Farash , Lohi Bher , Pagh , Darkaia , Tarhal , Souro , Pind , Mohara , Bagwal , Sataha , Sihali , Kintion , Chonalo , Maira , Shahpur , Phulgran , Saknla , Dadiya , Dohala ,Betha , Athal ,Batagh: , Banni Galla , Mohara Nur , Rihara ,Lakhwal , Ghak Shahzad , Soti PARI , Chaper

ZONE 5:
Rakh , Balana, Channimistrian , Pondari Saiyidan , Charah Zemindarian , Pind Malkan , Sagga , Ari Saiyiadan , Chak Kamdal , Latniot Saiyidan , Darwala , Dhok Dhanyal , Thalib Kathal , Sher Dhamal, Jandain , Kangota Saiydan , Mohra Anne , Bhokar , Dhok Baswa , Dhok Mai Nwab , Saraj , Jawa , Burji Humak , Dhok Kanial , Gurha Shah, G.T Road , Toll Plaza , Mdhra Nagial , Dhokmughian, Khurnana, Dhok Kashmirrain , Riwat , Churki Mohra, Moho , Dhok Natha , Ghak , Sihala, Hundamal , Chuckhal , Kangota Gian , Chak Kamdal, Mughal , Saraj, Jawa , Burji